Jak krok po kroku założyć KGW?

Jak założyć Koło Gospodyń wiejskich?

Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) to obok Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) druga najbardziej popularna forma zrzeszenia społeczności wiejskiej w Polsce.

Jeśli zastanawiasz się jak założyć koło w twojej miejscowości, jakie warunki musisz spełnić, to ten artykuł jest dla ciebie.

Koło Gospodyń Wiejskich nie może być utworzone w każdej lokalizacji. Warto już na samym początku sprawdzić czy jest możliwość założenia takiego podmiotu w waszym miejscu zamieszkania. Warunkiem nieprzekraczalnym jest liczba mieszkańców nie większa niż 5000 osób. Tutaj warto posiłkować się danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Wystarczy że wpiszesz w wyszukiwarkę GUS-u nazwę miejscowości i odnajdziesz dane z ostatniego spisu ludności (2019r).

Jedna wieś- jedno KGW. Jeśli w twojej miejscowości funkcjonuje już koło gospodyń, nie będziesz mogła otworzyć następnego koła. Zapis ten wydaje się być szczególnie krzywdzący dla mieszkańców dużych miejscowości. Obecnie trwają rozmowy w sprawie dopuszczenia możliwości powstania więcej niż jednego KGW na danym obszarze.

Liczba członków założycieli jednego koła musi składać się co najmniej z 10 osób, których wiek przekracza 18 lat. Młodzież powyżej 13 rok życia może współtworzyć społeczność danego KGW za pisemną zgodą rodzica/opiekuna jednakże w gremium założycielskim muszą pozostać jedynie osoby pełnoletnie.

Statut KGW. Jest to dokument, który niejako określa w sposób formalny charakter i celowość danego koła. W ustawie z 9 listopada 2018 roku został dołączony status wzorcowy, który jeśli dane KGW nie ma potrzeby modyfikacji jego zapisów jest w zupełności wystarczający.

Obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do rejestru.

W imieniu koła działa komitet założycielski do czasu rejestracji koła gospodyń wiejskich, a następnie do czasu wyboru zgodnie ze statutem jego organów.

Komitet założycielski składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje, w drodze decyzji, wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru po stwierdzeniu, że statut koła jest zgodny z przepisami prawa, założyciele koła spełniają wymagania określone w ustawie o KGW oraz w rejestrze nie dokonano wpisu koła z siedzibą w tej samej wsi. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświadczenie o wpisaniu koła do rejestru.

Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW (wraz z załącznikami) zawiera w szczególności:

 • nazwę koła;
 • siedzibę i adres koła;
 • wskazanie terenu działania koła;
 • listę założycieli koła zawierającą ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania;
 • oświadczenia założycieli koła o woli wejścia w skład jego członków oraz o miejscu zamieszkania na terenie działalności koła;
 • adres do doręczeń koła;
 • własnoręczne podpisy założycieli koła;
 • informacje o osobie lub osobach umocowanych do reprezentacji koła oraz opis sposobu reprezentacji koła;
 • podpisy osób wybranych w skład komitetu założycielskiego.

Gdzie należy złożyć wniosek

Organem właściwym do spraw wpisu do KRKGW jest Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do wydania decyzji o wpisaniu koła do rejestru oraz wydania zaświadczenia Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.

Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu (stanowiącego załącznik do ustawy o KGW) składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Odmowa wpisu koła do rejestru

Jeśli Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stwierdzi, że statut koła lub jego zmiany nie spełniają wymogów, wyznaczy kołu termin na dokonanie odpowiednich poprawek pod rygorem odmowy wpisu do rejestru. Ponadto, odmowa wpisu może jeszcze nastąpić w szczególności, gdy:

 1. co najmniej 10 założycieli Koła nie spełnia wymagań określonych w ustawie o KGW;
 2. w KRKGW jest już zarejestrowane Koło z siedzibą w tej samej wsi, sołectwie położonym w granicach administracyjnych miasta albo w mieście do 5000 mieszkańców;
 3. siedzibą Koła nie jest wieś, sołectwo położone w granicach administracyjnych miasta albo miasto do 5000 mieszkańców;
 4. terenem działalności Koła nie jest wieś, sołectwo położone w granicach administracyjnych miasta albo miasto do 5000 mieszkańców;
 5. co najmniej 10 członków Koła działającego na podstawie przepisów dotychczasowych nie spełnia wymagań określonych w ustawie o KGW.